Hvorfor får jeg ikke mails fra foreningen

Der er flere medlemmer der har udfordringer med at mails ikke når frem, når de er sendt fra foreningens administrations-værktøj, conventus. Det kan være almindelige informations-mail, kontingentopkrævninger, indkaldelse til våbenkontrol e.l.

For skytter med våbenpåtegning er dette meget kritisk, da det kan ende med en politi-sag og en dom for ulovlig våbenbesiddelse, hvis man ikke overholder kravene om kontingent-indbetaling og våbenkontrol.

Det er skyttens ansvar at foreningen har en opdateret mail-adresse og telefon-nummer der virker!

Det er især medlemmer med Hotmail- og i lille omfang, Gmail-adresser der oplever problemer.

Her er der links til hvordan man kan tilføje “conventus-mails” til Hotmail og Gmail, så de ikke bliver markeret som SPAM:

Vejledninger fra Conventus her:

Hotmail

https://www.conventus.dk/vejledninger/#dokument/61876

Gmail

https://www.conventus.dk/vejledninger/#dokument/61888

Fra hhv hotmail og gmail:

Outlook/Hotmail https://support.microsoft.com/da-dk/office/f%C3%B8je-modtagere-af-mine-mails-til-listen-over-de-afsendere-der-er-tillid-til-be1baea0-beab-4a30-b968-9004332336ce

Gmail, opret et filter og sæt hak i “Send aldrig til SPAM” https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=da

Grovvåben Indendørs

Således besluttet på bestyrelsesmøde april 2018.

Skytten skal have tilladelse til at skyde grovvåben (ikke kappeklædt) på vores 15m baner. Tilladelsen gives af et bestyrelsesmedlem og følgende SKAL være opfyldt før tilladelsen kan gives. Der må kun skydes med grovvåben på papskiver, ikke på det elektroniske system.

 • Der skal være minimum et sæsons nylig erfaring med grovvåben udendørs, det betyder mindst 6 skydninger i den foregående udendørssæson på 25m med grovvåben.
 • Våbnet skal være indskudt og det skal være et våben skytten har erfaring med.
 • Der skal præsteres 5 skydninger i nuværende indendørssæson hvor pointtallet har været over 260 med .22lr disse skal være indført i træningsprotokollen/whiteboardet.
 • Tilladelsen gælder kun en sæson ad gangen.

Våbentilladelser

Egne våben, våbentilladelser og fornyelser (SKV2):

(se nedenfor for vejledning om SKV6

Hvis en skytte ønsker sit eget våben skal der søges våbentilladelse til skytten til det pågældende våben. Proceduren er som følger:

Skytten finder oplysninger på det våben han/hun ønsker og udfylder efter aftale med formanden en skv2 ansøgning med følgende oplysninger:

 • Fabrikat og model betegnelse
 • Våben-nummer
 • Felter med ”Nummer på bundstykke/lås”, ”Nummer på slæde/tromle” og ”Nummer på løb/pibe(r)” udfyldes med nummer, hvis disse særlige våbendele ikke har et nummer, skal der skrives ukendt i feltet. Felterne SKAL udfyldes
 • Totallængde og pibelængde
 • Ladesystem (Riffel = repeter eller enkeltlader, revolver = repeter, pistol = halvautomatisk)
 • Kaliber

Oplysninger om sælger/nuværende registrering

Oplysninger om skytten selv samt foreningen.

Oplysninger om foreningen udfyldes således:

Hvidovre Skyttekreds   skvnr: 684

“Klubbens post adresse (kontakt formanden hvis du er i tvivl om hvad der skal stå her)” 

Formandens navn: Magnus Pedersen (Formanden udfylder selv eget cpr-nummer)

Hele skemaet SKAL udfyldes på computer, udskrives og underskrives af skytten (VIGTIGT!) og afleveres derefter til formanden der underskriver for foreningen og udfylder med formandens cpr-nummer.

Det kan anbefales at scanne sin underskrift ind, så kan den sættes direkte ind i skv2-blanketten så den kan udfyldes og sendes uden man behøver en printer! Hent en vejledning her.

Underskrifter skal skrives med sort kuglepen, da det ellers forsvinder når skv og politiet udskriver og gen-indscanner.

Herefter sender formanden skemaet til SKV (de bliver scannet ind og uploadet på skv.dk), der står for den videre behandling, de sender ligeledes et eksemplar til skyttens politikreds for en vandelsgodkendelse. Der udsendes en mail til skytten med et betalingslink og sagsbehandlingen går i gang når skytten har betalt SKV for sagsbehandlingen.

Når godkendelserne er klaret sender SKV den godkendte skv2-blanket til formanden, samt et våbenpåtegningskort som formanden underskriver og udleverer til skytten, der nu kan hente sit våben hos sælger.

Ud over ovenstående gælder, desuden følgende til pistol og revolver:

Skytten skal være fyldt 20 år.

Skytten skal have været aktivt skydende i mindst to år, hvis der søges til grov-våben (skal der også være mindst 6 mdr erfaring med grov-våben.

Der skal udfyldes et oplysningsskema til justitsministeriet hvis man søger til grov-våben (et våben med en kaliber over .32) og hvis man har flere end to pistoler i en kaliber allerede skal der vedlægges oplysningsskema til alle ansøgninger, også til .22! Oplysningsskemaet SKAL ligeledes udfyldes på computer, så det kun er underskriften der er håndskrevet. Den udfyldte disciplin skal naturligvis være en disciplin under et af hovedforbundende.

Grunden til at skemaerne nu skal udfyldes på computer er at de så kan sendes til SKV via SKV.dk, dette letter sagsbehandlingen både for dem, men bestemt også for formanden. Så husk at det eneste der ikke skal udfyldes på computer er formandens cpr-nummer. Resten skal udfyldes af skytten!

Det kan anbefales at scanne sin underskrift ind, så kan den sættes direkte ind i oplysningskemaet så den kan udfyldes og sendes uden man behøver en printer! Hent en vejledning her.

Underskrifter skal skrives med sort kuglepen, da det ellers forsvinder når skv og politiet udskriver og gen-indscanner.

Husk altid at bruge de sidste nye blanketter, det kan findes her: SKV eller få en blanket med foreningens oplysninger fortrykt på mail, henvend dig til formanden.

Proceduren er forøvrigt helt den samme ved fornyelser. Man kan ved henvendelse til formanden få tilsendt en forudfyldt SKV2 blanket til brug ved fornyelse. Den er forudfyldt med de oplysninger SKV allerede har på både våben og skytte. Der mangler således kun CPR-nummer og underskrifter.

Betalingen for ansøgningen foregår således:

 • Når SKV kontoret modtager ansøgningen, sender de skytten en e-mail med et betalingslink, ansøgningen bliver ikke behandlet før der er betalt. Det er med andre ord, skyttens ansvar at betale og sikre den videre sagsbehandling. Skytter uden gyldig e-mail adresse skal selv sikre sig at lave en aftale om betaling når de aflevere ansøgning til formanden.

 PS, se desuden vejledningen fra SKV selv HER

Når man er færdig bør det se ca således ud:

Og oplysnings-skemaet:

Politigodkendelse af skytter uden eget våben (SKV6)

Der er trådt en ny våbenbekendtgørelse i kraft (1/1 2018):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196414

Umiddelbart har §22 stk 2,9,11 og 12 betydning for enten skytter eller foreningen.

Fra 1. april 2018 skal der fastsættes procedurer for udlån af foreningens våben på træningsaftner og hvordan dette skal registreres. Det skal efterfølgende kunne ses, hvilke skytter der har skudt med hvilke våben. Ift sikker afvikling af skydninger sker der ingen ændringer da vi allerede har procedure på plads der foreskriver der ALTID skal være en banekommandør ved standpladserne.

Der ud over skal alle skytter der er over 15 år og ikke enten har SKV1, 2 eller 3 i HSK godkendes af politiet hvis de skal overlades tilladelsespligtige våben (alt andet end luftvåben). Dette gøres på en SKV6 blanket

Medlemmer/Skytter SKAL SELV søge via borger.dk, der er links til SKV6 blanketten her. Det anbefales man søger I GOD TID (gør det hellere i dag end i morgen!). Politiet har selv meldt ud de regner med 3 måneders sagsbehandlingstid.

SKV6 udfyldes med skyttens oplysninger og foreningens detaljer:

Man kan evt få hjælp til det på en træningsaften.

Ovenstående har også betydning for skytter der har SKV2 og 3, hvis de skyder i andre klubber skal der søges SKV6 til de klubber hvis de har deres SKV2 i HSK.

Der ud over bliver det mere omstændigt at få udleveret rifler og pistoler ifm træningsaftner da alle udlån skal registreres og dokumenteres og våben skal udleveres et ad gangen mod forevisning af legitimation/medlemsbevis. Medlemsbeviser vil blive udformet af foreningen og have en gyldighedstid på et år.

Trænere

Riffeltrænere:

Michael Hansen

Ib Hansen

Britta Hansen

Benny Munk

Rune Lauritsen

Fie Munk

Rasmus Christoffersen

Pistoltrænere:

Claus Vadum

Magnus Pedersen

Christian Løn

Torkil Nissen

Danny Laybourn

Dina Larsen

Richard Lund

Steen Hjorthede

Michael Twardak

Mads Kristensen

Adresser

Frihedens Idrætscenter

Hvidovrevej 446

2650 Hvidovre

Tlf: 36 78 79 77


Betalingsoplysninger:

Bank: 1551-9320482

Mobilepay: 53 628


Københavns Skyttecenter:

Selinevej 5

2300 København S.

Tilskudsregler

Tilskuds og indskudsregler for Hvidovre Skyttekreds

Unge under 25 år, indskud og transport

Der betales indskud ved stævner til alle skytter.

Der betales ammunition ved stævner til alle skytter.

Der betales indskud og ammunition ved alle holdturneringer.

DM under DSU og DDS betales indskud og overnatning.

For kørsel med skytter betales statens laveste takst (X,XX kr/km).

Øvrige skytter, indskud og transport

Der betales indskud ved alle holdturneringer.

Der betales indskud ved nationale ranglistestævner, dette er aflyst pr. 1/1-2010.

Ved internationale stævner tages tilskud/indskud op i bestyrelsen.

DM under DSU og DDS betales indskud og overnatning samt transport (brobizz, benzin) ved dokumenterede udgifter.

Uddannelser/Kurser

Der betales for uddannelse og kurser for skytter under 25 år.

For øvrige skytter betaler kommunen for 2 kurser om året med et tilskud på max 2000,00 kr pr kursus, derudover kan skytter søge bestyrelsen om yderligere tilskud.

Transport til/fra Kalvebod

Der betales statens laveste takst (X,XX kr pr/km), ved transport af klubvåben til og fra Kalvebod, samt i det omfang man kører derud for at træne børn.

Tilskuds og indskudsreglerne er til en hver tid underlagt klubbens økonomiske formåen og kan derfor ændre sig.

Ydelser gives kun til skytter tilmeldt som kommende fra Hvidovre Skyttekreds og kun til medlemmer som ikke er i restance til klubben.

Hvis man som enkeltperson træner på Kalvebod dækker vi max. hvad der svarer til
et kvart årskort. Hvis man er en gruppe (mere end 2) skal det være åbent for alle
(annonceret).

Således besluttet på bestyrelsesmødet d. 30. November 2021.

Tilskudsreglerne kan hentes i det oprindelige udseende her.

Riffel

Hvornår skydes der indendørs

I perioden 1. september – 1. maj skydes der  15 meter.

Mandage fra kl. 19.00-22.00, riffel. Fortrinsvis børn og unge.

Onsdage fra kl. 19.00-22.00, riffel. Fortrinsvis voksne.

Der skydes 15m standard riffel, 15m DSU-riffel, 15m luftriffel, samt 10m DSU-riffel.

Hvornår skydes der udendørs

I perioden 1. maj – 1. september skydes der 25 meter pistol, 50 og 200 meter riffel på Københavns Skyttecenter.

Instruktører og trænere

Klubben uddanner til stadighed instruktører og trænere, som stiller sig til rådighed over for nye skytter

Stævner og turneringer

Vi deltager i stævner og turneringer under såvel De Danske Skytteforeninger som under Dansk Skytte Union.

Hvor gammel skal man være

Riffelskydning har ingen aldersbegrænsning. Vi har unge skytter helt ned til 6-7 års alderen, og ældre skytter over 70 år.

Private arrangementer på riffel

Vi arrangerer private arrangementer lige fra børnefødselsdage til optakter til julefrokoster.

Et arrangement koster kr. 250,- pr. person.